Livgrenadjärerna i Östergötland 

Livgrenadjärregementets traditioner är månghundraåriga. Redan Gustav Vasa satte mellan 1542–1552 upp två fänikor fotsoldater, som kallades Östanstångs och Västanstång samt en Ryttarfana. Detta gjordes bl a inför hotet från Nils Dacke. Namnen Östanstångs och Västanstång kom från en gammal kyrklig indelning. Beslut om att organisera ett försvar med svenskt manskap togs av riksdagen i Arboga 1536. Tidigare försvarades Sverige av legoknektar, som ofta var utländska. 

På 1620-talet påbörjades den stora regementsorganisationen. Erik XIV hade redan tidigare börjat organisera landskapsregementen men först med Gustav II Adolf satte detta fart. I Östergötland skapades ett infanteri om 1200 fotsoldater och ett kavalleri om 375 ryttare. Övningsplatsen var Malmen i Linköping. Namnet för fotfolket blev Östgöta regemente till fots och ryttarna fick namnet Östgöta ryttare. Östgötarna deltog och segrade i många fältslag, bl a under 30-åriga kriget. 

Godtyckligheten i utskrivningarna och de långa mobiliseringstiderna krävde dock en förnyelse i krigsorganisationen. 1682 inrättades därför indelningsverket. Östgöta Infanteriregemente med 1200 soldater och Östgöta Kavalleriregemente med 1000 ryttare bildades på stommen av rote- och rusthållsorganisationen. 

Namnet Livgrenadjär tilldelades Östgötarna 1791 av Gustav III, som tack för goda insatser under många sekler och kanske speciellt för segern mot Ryssland vid Svensksund. Östgötaförbanden gick 1792 samman till Kungliga Livgrenadjärregementet. Ett kungligt brev från 1732 fastställde att Malmen skall vara Kungl. Livgrenadjärregementets övningsplats.

Vad är då en Livgrenadjär? Liv kommer från Liv- och Hustrupper, regementen som konungen själv förde befälet över. Normalt förde en sekundchef det lokala befälet. Östgötarna hedrades dock med att få ha en egen regementschef, den förste var översten Nils Fredrik Jernfeltz. 
En Grenadjär var dåtidens elitsoldat, utrustad med handgranat, musköt och sabel. Vapnen användes också i den ordningen: Först kasta granaten, sedan skjuta och slutligen dra blankt. Grenadjärerna ingick som en elit del i kompanierna och kändes igen bl a på sin toppiga mössa, utan brätten, för att inte hindra kastarmen. Den granat som ännu idag är vårt kännetecken, är alltså en handgranat. Det var en mycket stor hedersbetygelse som gavs av Gustav III. 

1816 delades regementet i Kungl. Första och Kungl. Andra Livgrenadjärregementet. Traditionsfärger som bars i bl a fanor och uniformer var vitt (Kungl. Första) respektive rött. 
Den allmänna värnplikten, som infördes 1901, medförde nästa stora omorganisation. Malmen, där Östgötar har vapenövat sedan medeltiden, blev för trång som övnings- och förläggningsplats. Med början 1922 flyttade regementena in till det nybyggda garnisonsområdet i Linköping. Försvarsbeslutet 1925 medförde att regementena slogs samman 1928, återigen under namnet Kungliga Livgrenadjärregementet. 

Malmen som militär övningsplats.

Många anser att Malmen sedan urminnes tider varit den plats där östgötarna samlades för att öva sig i vapens bruk. Man vet med säkerhet att en ryttartrupp, kallad Östgötafanan, opererade på östgötaslätten under senhösten 1567. Det är mer än troligt att denna trupp hade Malmen som bas. Östgötafanan var föregångare till Östgöta ryttare. Östgöta regemente till fots omorganiserades genom 1634 års regeringsform. År 1788 besökte Kung Gustav IV Adolf Östgöta Ryttare och fotfolk.

Östgöta Kavalleriregemente. Regementet hade möte på Malmen, med början i juni 1684.

År 1791 etablerades Kungl. Livgrenadjärregementet, det var Gustav III som fastställde beteckningen Livgrenadjärregementet. Ett kungligt brev från 1732 fastställde att Malmen skall vara Kungl. Livgrenadjärregementets övningsplats.

Armén tar avsked av Malmen.

Den 18 juni 1922 tog I 5 avsked av Malmen. Samling vid minnesstenen skedde vid dåvarande AF-2 nya kasern. Här genomfördes hälsningstal, korum, avtäckning av minnesstenen samt musik av I 5:s musikkår. Regementet paraderades för sin vita fana, det var många veteraner i leden.

Den 3 september 1922 tog I 4 avsked av Malmen. Ca: 20 000 personer var samlade på Malmen denna dag. Det var ett strålande väder, 100-tals flaggor vajade i lägret. Klockan 16:00 genomfördes en förbimarsch av veteraner och äldst var en 88-årig grenadjär som lämnat tjänsten 40 år tidigare.

Livgrenadjärgruppen.

När Livgrenadjärregementet lades ner 1997 upprättades Livgrenadjärgruppen, som förlades på Malmen, cirkeln var sluten. En uppgift är att bära Livgrenadjärtraditionerna vidare, med allt vad detta innebär. Att bära anorna från ett av världens äldsta regementen. Kunskap om det historiska arvet. Fanan och regementets färger lever vidare, liksom regementets marsch. Traditionsarvet är en mycket viktig del av folkförankringen i Östergötland. 

Grenadjärkompaniet.

Grenadjärkompaniet är en del av grundutbildningsbataljonen vid P 4 och är stationerat i Kvarn, 1 mil norr om Borensberg i Östergötland. Kompaniet har fått sitt namn från den gamla övningsbataljonen i Kvarn, Grenadjärbataljonen, som i sin tur övertog namnet från Livgrenadjärregementets utbildningsbataljon när den lades ner i Linköping 1997. 

Kompaniets uppgift är att grundutbilda ett mekaniserat skyttekompani och en granatkastarpluton till insatsorganisationen och därmed utgöra en bas för rekrytering till internationell tjänst.
På Grenadjärkompaniet utbildas årligen ca 200 soldater. Grenadjärkompaniet som består av en mekaniserad avdelning samt en understödsavdelning. Kompaniet är övnings- och försöks trupp för Markstridsskolan (MSS) i Skövde och består av ca 230 värnpliktiga samt ett 30-tal befäl.

Må Livgrenadjärandan leva i ytterligare många hundra år! 

1964 års fana med de 19 segernamnen, flest i Sverige.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lifegrenadiers in Eastern Gothia

Lifegrenadiers´ regiment has many hundred years of tradition. As early as 1542-1552 Gustav Vasa put on two foot armies, which were called Östanstång and Västanstång, and a horsemen´s flag. He did it under the threat av Nils Dacke. Names Östanstång and Västanstång came from an old religious introduction. Decision about organizing a protection with Swedishmen was taken by the Parlament in Arboga in 1536. Earlier was Sweden protected by mercenaries, which were often foreign.

The great regiment organisation started in the 1620s. Erik XIV had already started to organize province´s regiment earlier but it was not until Gustav II Adolf that this plan speeded up. An infantry of about 1200 soldiers and a cavalry of about 375 horsemen were given rise to in Eastern Gothia. The training area was Malmen in Linköping. The name of footarmies became Gothia regiment on foot and horsemen got the namn Gothia horsemen. Eastern Gothia took part in and won many battles, one of which is the 30-year war.

The arbitrary demobilizations and the long remobilization times demanded a renewal in the military organization. Hence the Classification Office was established in 1682. Gothia infantry regimente with 1200 soldiers and Gothia horsemen regiment with 1000 horsemen were founded on the structure of rote- and rusthåll organisation.

The name Lifegrenadier was allotted to the Gothia men by Gustav III in 1791, as a reward to their nice efforts in many centuries and maybe specially for the victory against Russian at Svensksund. The Gothia Unit joined the Royal Lifegrenadier Regiment in 1792. What is then a Lifegrenadier? Life comes from Life- and House troops, the regiment that the king was in comand himself. Normally a second director commanded the local enlisted men. The Gothia men were however honoured for that they may have a regimentdirector of their own, the first one was colonel Nils Fredrik Jernfeltz.

A Grenadier was the elite soldier of the past, armed with grenades, a musket and a sabre. This is also the order in which the different weapons were used. First he would throw the hand grenade, then shoot and finally take the sabre in use. The Grenadiers were an elite part of the company. They could be recognised by their pointed caps which were without brims, in order not to obstruct the arm at throwing. The grenade is our characteristic still to this day. King Gustav III honoured the former Eastern Gothia Regiment and the Eastern Gothia cavalry by appointing them as Life Regiment in 1791, after which the Regiments were called Life Grenadier. In 1816, the regiment was split into the First Royal Life Grenadier Regiment and the Second Life Grenadier Regiment. The traditional colours worn e. g. on ensigns and uniforms, became the colours white (for the First Royal Life Grenadier Regiment) and red (for the Second Royal Life Grenadier Regiment). The general conscription, which was introduced in 1901, was the next major reorganisation of the Regiments. The military field Malmen, where the inhabitants of Eastern Gothia in Sweden had trained their use of arms since the Middle Ages, now became too small to accommodate both practise and compound activities. Starting from 1922, the regiments moved to the newly built garrison in Linköping. In 1925 it was decided that the two regiments should be reunited, which they were in 1928, again under the name of the Royal Life Grenadier Regiment.

When the Life Grenadier Regiment was shut down in 1997, the Life Grenadier Group was established. The group was located at Malmen, and thus the circle was closed. One of the missions of the group is to carry on the traditions of the Life Grenadiers. This includes carrying the traditions from one of the worlds oldest regiments and to possess knowledge about its historical legacy. It also includes ensuring that the ensign and the colours of the Regiment will live on, such as the March of the Regiment. The traditional legacy is an important part of the proximity of the Regiment to the people of Eastern Gothia.

Malmen as a military training ground.

Many believe that Malmen has been the place where the East Goths gathered to practice the use of weapons since time immemorial. It is known with certainty that a cavalry troop, called Östgötafanan, operated on the Östgötland plain in the late autumn of 1567. It is more than probable that this troop had Malmen as its base. Östgötafanan was the forerunner of Östgöta ryttare. Eastern Gothia regiment on foot was reorganized through the form of government of 1634. In 1788, King Gustav IV Adolf Östgöta visited Knights and infantry.

Eastern Gothia Cavalry Regiment. The regiment met at Malmen, beginning in June 1684.

In 1791, the King was established. The Life Grenadier Regiment, it was Gustav III who established the name Life Grenadier Regiment. A royal letter from 1732 stated that Malmen should be King. Life Grenadier Regiment's training ground.

The army bids farewell to Malmen.

On June 18, 1922, I 5 said goodbye to Malmen. Collection at the memorial stone took place at the then AF-2 new barracks. Greetings, chorums, unveiling of the memorial stone and music by I 5's music corps were performed here. The regiment was paraded for its white flag, there were many veterans in the line.

On September 3, 1922, I said goodbye to Malmen. About: 20,000 people were gathered at Malmen this day. It was glorious weather, hundreds of flags waved in the camp. At 16:00, a bypass was carried out by veterans and the oldest was an 88-year-old grenadier who had left the service 40 years earlier.

Life grenadier group

When the Life Grenadier Regiment was disbanded in 1997, the Life Grenadier Group was established, which was located at Malmen, the circle was closed. One task is to carry on the Life Grenadier traditions, with all that this entails. To carry the ancestry of one of the world's oldest regiments. Knowledge of the historical heritage. The flag and the regiment's colors live on, as does the regiment's march. The traditional heritage is a very important part of the popular support in Östergötland.

The Grenadier Company

The Grenadier Company is a part of the battalion for elementary training at the Regiment P 4 and it is stationed at Kvarn, 10 km north of the small town of Borensberg in Eastern Gothia. The Company got its name from the old training battalion in Kvarn, the Grenadier battalion, which in its turn got its name from the Instruction Battalion of the Life Grenadier in Linköping, when the latter was shut down in 1997.

The mission of the Company is to offer elementary training for a mechanised rifle company in addition to a mortar platoon for the organisation of the Task Force, and thus be a base for recruitment for international service.

Each year, approximately 200 soldiers are trained at the Grenadier Company. The Grenadier Company consists of a mechanised unit as well as a support unit. The Company is a training- and evaluation group for the Ground Fighting School of Skövde (MSS), and consists of approximately 230 conscripts as well as roughly 30 commands.

May the spirit of the Life Grenadiers live for several more centuries!

The ensign of 1964, with 19 conquests, which constitutes the largest number in Sweden